Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU

 I. Všeobecné ustanovenia

 

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa spravujú zmluvné vzťahy medzi

 

1. Predávajúcim

Jana Žuffová - Plátenícka 99, 027 44 Štefanov nad Oravou 

IČO: 50271423

DIČ: 1080813393

Zapísané: OÚ Námestovo, č. živ. Registra 560-21593

Kontaktné údaje predavajúceho:

Tel.: +421 950535118

Email:info@mojobchodik.sk

Bankové spojenie:

Slovenská Sporiteľna, a.s.: SK9009000000005111106863

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj,

Predmestská 71, P. O. Box B - 89, 011 79 Žilina 1

Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

 

(ďalej len „predavajúci“)

 

a

kupujúcim, ktorý je fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len „kupujúci“).

 

2. Predmetom tohto zmluvného vzťahu je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 

 II. Objednávka kupujúceho a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1.Kupujúci môže vytvoriť objednávku vytvoriť prostredníctvom elektronického formulára (v časti Košík), ktorý je umiestnený na internetovej stránke e-shopu.

2. Odoslanie elektronického formulára kupujúcim je považované za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy medzi ním a predávajúcim. Odoslané automatické potvrdenie o zaregistrovaní objednávky v e-shope nie je potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza až po výslovnom prijatí objednávky, ktorú predávajúci odošle kupujúcemu v lehote 7 dní od doručenia objednávky.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

 

III. Storno objednávky

1.Stornovanie objednávky Kupujúcim:

Kupujúci má právo stornovať objednávku do 24 hodín od vytvorenia objednávky bez udania dôvodu zaslaním e-mailu na adresu info@mojobchodik.sk

2. Stornovanie objednávky Predávajúcim:

Predávajúci je oprávnený stornovať objednávku do času odoslania záväzného prijatia objednávky:

a. Ak daný tovar nie je možné doručiť z dôvodu, že sa nevyrába alebo nedodáva. V prípade, že kupujúci už uhradil kúpnu cenu za tovar, ktorý nie je možné doručiť- bude mu táto suma do 7 dní odoslaná spätne na jeho bankový účet.

b. Objednávka neobsahuje podstatné údaje alebo tieto údaje sú chybné (napr. zle uvedená adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo) alebo kupujúci neodpovedá na e-maily.


IV. Odstúpenie od zmluvy 

1.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Kupujúci nie je povinný uviesť dôvod odstúpenia od zmluvy.

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za platné, ak bolo doručené predávajúcemu Odstúpenie od zmluvy najneskôr posledný deň tejto lehoty (t.j. 14 deň) na adresu predávajúceho alebo jeho e-mailovú adresu. Kupujúci je oprávnený použiť na odstúpenie od zmluvy formulár predávajúceho.

3. Pri odstúpení od zmluvy bude Kupujúcemu vrátená celá suma (Cena tovaru+ poštovné) na bankový účet v lehote 14 dní od odoslania formulára  na odstúpenie od zmluvy.

4. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní od odoslania formulára odoslať tovar na adresu predávajúceho.

5. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za objednávku, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenie si zvolil kupujúco.

6. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej na prevzatie tovaru kupujúci.

 

V. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej ceny.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a spotrebiteľ  tovar neprevezme.

VI. Platobné a dodacie podmienky

1.Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvádzané vrátane DPH.

2. Spotrebiteľ môže cenu objednávky uhradiť nasledovnými spôsobmi:                                         

a)  dobierkou,                                                                                                                                    

b)  bankovým prevodom,                                                                                                                    

c)  priamym vkladom v banke na účet predávajúceho.

3. Predávajúci si za úhradu neúčtuje žiaden poplatok. Avšak predávajúci upozornil kupujúceho, že niektorý subjekt, u ktorého je platba za objednávku zrealizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (napr. banka pri vklade na účet). 

4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu v lehote uvedenej v objednávke.

5. Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na účet predávajúceho.

6. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar v lehote do 30 pracovných dní od uhradenia ceny objednávky alebo do 30 dní od uzavretia zmluvy podľa čl. II bod 2 týchto VOP, ak je zvolená úhrada ceny dobierkou.

7. Predávajúci dodá  kupujúcemu tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke.

8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:                                  

a) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,                             

b) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,                     

c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.


VII. Reklamačný poriadok

(zodpovednosť za chyby, záruka , reklamácie)

1. Pri preberaní tovaru si kupujúci skontroluje

 a) či mu bol dodaný tovar v súlade s objednávkou,

 b) či mu bol tovar dodaný v množstve v súlade s objednávkou

 c) či je tovar alebo jeho obal poškodený.

2. V prípade, že bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý si neobjednával, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať a s osobou, ktorá tovar dodala, spísať zápis o neprijatí zásielky.

3. V prípade, ak bol kupujúcemu dodaný tovar, ktorý javí známky poškodenia, zjavných vád, prípadne v menšom množstve, než si kupujúci objednal,  v takom prípade je kupujúci povinný ihneď oboznámiť predávajúceho o týchto skutočnostiach. Kupujúci potom odošle predávajúcemu dodací a uplatňuje si nároky z vád. Neskoršie reklamácie týkajúce sa  poškodenosti, zničenosti alebo množstva tovaru pri jeho dodaní nebudú akceptované. V prípade, ak kupujúco odmietne prevziať tovar podľa týchto VOP, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

4. Kupujúci môže tovar reklamovať e-mailom na adrese info@mojobchodik.sk. alebo poštou na adrese aktuálneho sídla predávajúceho, a to spolu s dokladmi ako dodací list, faktúra. V reklamácii je kupujúci povinný uviesť:

a) svoje identifikačné údaje,

b) údaje predávajúceho,

c) opis tovaru, ktorý spotrebiteľ reklamuje,

d) popis vady tovaru,

e) číslo objednávky, ktorej sa reklamácia týka.

5. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

6.Záručná doba začne plynúť dňom, kedy kupujúci tovar prevzal. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je v dokladoch viažucich sa k tovaru uvedené inak. Ak je na tovare,  jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená dlhšia doba, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto doby.  Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho spôtobom ďalej uvedeným.

7. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru vzniknuté, okrem iného, najmä:

a) prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením,

b) znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby, zanedbávaním starostlivosti o tovar,

c) používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa,

d) zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy, montáž a úpravy), e) Vonkajšími vplyvmi napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody, ohňom,

f) pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený,

g) mechanickým poškodením, najmä roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod,

h) neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru,

 i) uplynutím záručnej doby.

8. Záruka sa taktiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

9. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

10. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí vecí v záručnej dobe (záruka).

11. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý kupujúco uviedol pri registrácii resp. vo elektronickom formulári objednávky. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

12. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho e-mailom alebo doporučeným listom. Ak kupujúco reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho  vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

13. Odborné posúdenie tovaru musí obsahovať:

a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,

b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,

c) výsledok posúdenia,

d) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

14. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu Kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

15. Ak kupujúci uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch od uzavretia zmluvy a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenie tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúco odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenie tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

16. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

17. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

18. Predávajúci nevydal žiadne ďalšie kódexy správania, ktoré by dodržiavať, okrem týchto VOP.


VIII. Osobné údaje a ich ochrana

 

1. Predávajúci zhromažďuje  osobné údaje kupujúceho v rozsahu podľa údajov, ktoré vyžaduje registrácia v E-Shope, prostredníctvom registrácie v E-shope za účelom plnenia zmluvy alebo údaje, ktoré sa vyžadujú na platné uzavretie objednávky, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Na spracovaní osobných údajov Spotrebiteľa podľa predchádzajúcej vety sa v súlade s § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ zákon č. 122/2013 Z.z.“) nevyžaduje súhlas kupujúceho ako dotknutej osoby.

2.Ak spotrebiteľ pri registrácii resp. odosielaní elektronického formulára objednávky odklikne tlačidlo „súhlas so zasielaním informačných e-mailov“, udeľuje tým súhlas predávajúcemu v zmysle ust. 5 11 zákona č. 122/2013 Z.z., aby tento spracoval a uchovával jeho osobné údaje v rozsahu podľa registrácie na marketingové účely, t. j. najmä na zasielanie informácii o nových ponukách tovaru predávajúceho, o zľavách, výhodách a pod. Súhlas so spracovaním osobných údajov kupujúci môže kedykoľvek odvolať písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu. Ak kupujúci súhlas odvolá so spracovaním osobných údajov, v lehote podľa predchádzajúcej vety mu zanikne aj prístup k jeho kontu vytvorenému v E-shope. 

3.Kupujúci potvrdzuje, že bol poučený o dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje, ako aj o svojich práva ako dotknutej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. Kupujúco potvrdzuje, že bol predávajúcim pred poskytnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov informovaný najmä: a) identifikačných údajov predávajúceho, b) účele spracovania osobných údajov, c) rozsahu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, d) ďalších informáciách potrebných pre kupujúceho na zaručenie jeho práv a právom chránených záujmov, najmä, že predávajúci osobné údaje kupujúceho poskytne tretím stranám v prípade vyšetrovania spáchania trestného činu, priestupku či porušenia iných predpisov (napr. v prípade porušovania práva na ochranu osobnosti alebo práv na ochranu duševného vlastníctva), a to najmä orgánom činným v trestnom konaní, súdom, obvodným úradom, a pod. Predávajúci osobné údaje kupujúceho nebude zverejňovať. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach ako dotknutej osoby vyplývajúcich hlavne z § 28 zákona č. 122/2013 Z.z.

4. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracované,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme a oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácii,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého predávajúci získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, e) opravu alebo likvidáciu jeho nesprávnych, neúplných  alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

5. Spotrebiteľ na základe písomnej žiadosti ma právo u predávajúceho namietať voči: a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu, b) využívaniu osobných údajov v rozsahu- titul, meno, priezvisko, e-mailová adresa na účely priameho marketingu.

 

IX. Alternatívne riešenie sporov

 

1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu ( ďalej len „ ARS“) subjektu ARS, ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania.

3. Návrh podáva spotrebiteľ príslušnému subjektu ARS, možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.  Subjektom ARS pre spory s predávajúcim e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia prípadné iný orgán ARS zapísaný v zozname ministerstva. Zoznam orgánov ARS je dostupný na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

4. Návrh musí obsahovať náležitosti podľa § 12 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

5. Návrh môže spotrebiteľ podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže spotrebiteľ použiť formulár, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 a ktorý je dostupný aj na webovom sídle ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.

6. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh  vtedy, ak bol podaný návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho na žiadosť spotrebiteľa o nápravu alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty odo dňa, kedy spotrebiteľ odoslal predávajúcemu žiadosť o nápravu, na ktorú predávajúci neodpovedal. Taktiež môže odmietnuť v prípade, že spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne nepokúsil vyriešiť spor komunikáciou s predávajúcim alebo v prípade ak hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur. Subjekt ARS môže odmietnuť návrh aj vtedy, ak sa návrh týka veci, ktorou sa už predtým zaoberal a spotrebiteľ bol informovaný o vybavení jeho podania, pričom návrh neobsahuje žiadne nové skutočnosti a ARS by bolo vzhľadom na všetky okolnosti zjavne neúčinné. Ak je zrejmé, že ARS by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, subjekt ARS môže takýto návrh odmietnuť. V prípade, že subjekt ARS odmietne návrh spotrebiteľa, v takom prípade mu to bezodkladne oznámi aj s odôvodnením odmietnutia návrhu.

7. ARS sa začína dňom doručenia úplného návrhu podľa § 12 subjektu ARS.

8. Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu ARS na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

9. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá so strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

  

X. Záverečné ustanovenia

 

1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú  príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z.z o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

2.Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať.

3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 11.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2016 - 2024 © mojobchodik.sk