Odstúpenie od zmluvy

Úvod Dodanie tovaru a nakupovanieOdstúpenie od zmluvy

Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy1.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. Kupujúci nie je povinný uviesť dôvod odstúpenia od zmluvy.

2. Odstúpenie od kúpnej zmluvy sa považuje za platné, ak bolo doručené predávajúcemu Odstúpenie od zmluvy najneskôr posledný deň tejto lehoty (t.j. 14 deň) na adresu predávajúceho alebo jeho e-mailovú adresu. Kupujúci je oprávnený použiť na odstúpenie od zmluvy formulár predávajúceho.

3. Pri odstúpení od zmluvy bude Kupujúcemu vrátená celá suma (Cena tovaru+ poštovné) na bankový účet v lehote 14 dní od odoslania formulára  na odstúpenie od zmluvy.

4. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní od odoslania formulára odoslať tovar na adresu predávajúceho.

5. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za objednávku, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci kupujúcemu hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenie si zvolil kupujúco.

6. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 1 tohto článku VOP znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej na prevzatie tovaru kupujúci.

Copyright 2016 - 2024 © mojobchodik.sk