Formulár odsúpenia od zmluvy

Úvod Dodanie tovaru a nakupovanieFormulár odsúpenia od zmluvy

FORMULÁR

 NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZAVRETEJ NA DIAĽKU

v zmysle § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľkualebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov o a zmene a doplnení niektorých zákonov

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 Komu:

Jana Kolejáková

Liesek 612,027 12 Liesek

IČO: 50271423

DIČ: 1080813393

tel.:0950535118, e-mail: info@mojobchodik.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dátum objednania/dátum prijatia* ................................................

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* .......................................................................................................................................................

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov*

.......................................................................................................................................................

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

.......................................................................................................................................................

Dátum ............................

 

 

* Nehodiace sa prečiarknite.

Copyright 2016 - 2024 © mojobchodik.sk